Forklaringer på udtryk, forkortelser mm.

Såvel her på hjemmesiden, i materialerne og ude i foreningerne kan du læse/høre udtryk og forkortelser, som måske er nye for dig. På denne side kan du få en forklaring på det meste.

Hvad/Hvem (evt. forkortelse)
Forklaring [evt. mere info]

Alkoholiker / Alkoholisme
Den lægelige betegnelse for alkoholafhængighed. Det er ord som vi sjældent anvender i Lænken. Her taler vi mere om alkoholmisbruger, alkoholafhængighed eller at have et alkoholproblem. Den samme sprogbrug anvender størstedelen af misbrugs-/behandlingscentre efterhånden også.
[ Se artikel i Alkohol & Samfund ]

Antabus
Det er et medicinsk præparat, som kan hjælpe dig til at holde dig ædru og få løst nogle af de problemer, der er opstået, mens du har drukket. Antabus skal ordineres af en læge. Det er ikke en behandling i sig selv, men er en supplerende mulighed for ændre drikkevaner.
[ Læs mere under Foldere/Pjecer ]

Blåt medlem (Blå)
Pårørende (ægtefælle, partner, familiemedlem, ven og/eller kollega) kan blive blåt medlem af Lænken. Hvis du synes godt om Lænkens formål og sociale tilbud, kan du også blive blåt medlem med medlemsfordelene uden at have tilknytning til en drikkende. (Se også Grønt medlem).

Bruger
Ordet anvendes også for dem som kommer i lokalforeningerne og/eller i Novavì ambulatorierne. 

Crave / craving
I alkoholsammenhæng betyder det alkoholafhængighed = trang til alkohol.

CVR
Det er lovpligtigt i dag at alle foreninger – også Lænkens lokalforeninger – skal være CVR-registreret. Vores foreningers CVR-nr. kan ses under den enkelte forening. Landsforeningen Lænken sørger for fornyelser/ændringer i CVR. 
[ Se Det Centrale Virksomhedsregister ]  Bemærk at nogle registreringer på listen er udgået/ophørt.

Decharge
Ordet betyder, at en ledelse (ofte bestyrelse og direktion) fritages for ansvar for forhold, som der er oplyst om i et regnskab. Spørgsmålet om decharge behandles ofte på generalforsamlinger sammen med godkendelse af regnskabet. I Lænken er det et fast punkt på det årlige ordinære repræsentantskab.
[ Info ]

Frivillige
Alle i LF – som sidder i bestyrelser, er kontaktmedarbejdere, deltager i LFs arbejde mv. – kaldes frivillige. Også betegnet som socialt frivilligt arbejde som er ulønnet.

GDPR
Det står for General Data Protection Regulation, og er en lovgivning, som er indført af EU. På dansk kaldes det Databeskyttelsesforordningen og Persondataforordningen. Lænken har udarbejdet regler for Landsforeningen og Lokalforeningerne maj 2018.
Læs mere om Lænkens GDPR i vores dokumentsamling her.
Læs mere om GDPR generelt på Datatilsynets hjemmeside.

Grønt medlem (Grøn)
Brugere, som modtager eller har modtaget behandling for alkoholafhængighed, bliver grønt medlem af Lænken. (Se også Blåt medlem).

“Hvid Januar”
Prøv at være alkohol-fri i en måned. Det er sundt mentalt og fysisk. Du bliver overrasket af en ny følelse, når du efter nogle uger er helt renset for rester fra alkoholen. F.eks. får du en god nattesøvn og vågner klar i hovedet om morgenen med energi og lyst til dagen.
Kampagnen ‘Hvid januar’ blev startet af Sundhedsstyrelsen i 2019 og er fulgt op af Alkohol & Samfund m.fl.

Kredsråd
Repræsentanter fra lokalforeningerne mødes jævnligt i Lænkens Kredsråd; pt. to kredse. Her drøftes det daglige arbejde, udveksles erfaringer, planlægges fælles PR-initiativer, samt der arrangeres større fællesaktiviteter for medlemmerne i kredsens foreninger. 
 [ Læs om Kredsråd ]

Landsforeningen Lænken (LF)
Den landsdækkende forening for lokalforeningerne i Danmark, som tilbyder fællesskab uden alkohol og rådgivning/støtte til mennesker med alkoholproblemer. 
 [ Om Lænken ]

Lokalforening
Alle Lænkeforeninger i Danmark er lokalforeninger under organisationen Landsforeningen Lænken, og tilbyder socialt samvær og arrangementer, samt støtte og rådgivning vedr. alkoholproblemer for alle, der ønsker det. [ Se foreningsoversigt ]

LUA – Lænkens Unge Ambassadører
Selvstændig lokalforening under Landsforeningen Lænken for unge og voksne børn fra alkoholramte familier. LUA tilbyder medlemskab, laver arrangementer og holder foredrag. LUA ønsker at bryde  tabuet, skabe dialog og sætte fokus på vigtigheden af at også voksne børn fra alkoholbelastede familier støttes. 
 [ Læs mere om LUA ]

Lænke-ambulatorierne   Se under Novavì.

Lænken
Har indtil 2016 været fællesbetegnelsen for organisationerne Landsforeningen Lænken og Lænke-ambulatorierne i Danmark. Ambulatorierne har i 2016 skiftet navn til Novavì. Det nære samarbejde fortsætter.

Novavì – tidligere Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark
Organisationen for den professionelle behandling. Novavì og Lænkens lokalforeninger har en mangeårig tradition og erfaring med at tilbyde den bedst mulige støtte til mennesker med alkoholproblemer. Novavì har alkoholambulatorier på Sjælland hvor du også kan besøge Lænkens lokalforeninger. Landsforeningen Lænken og Novavì har siden tidligt i 60’erne været nære samarbejdspartnere. Novavì er afledt af latin og betyder “Nyt liv”.  
 [ Se Novavì >> Alkoholbehandling ]

Nyt fra Lænken (NfL)
Landsforeningens blad udgives ikke længere, men blev startet omkring 1961 og udgivet indtil 2018. I stedet udgives nu bla. nyhedsmails, som alle kan tilmelde sig.

Paragraf 18 (§18 og §79)
Uundværlig kommunal økonomisk støtte for vores Lokalforeninger. Lov om Social Service “Serviceloven” §18 støtter socialt frivilligt arbejde i kommunerne. I nogle tilfælde kan der i følge §79 ydes ekstraordinært tilskud. Kontakt kommunen om jeres forening falder ind under retningslinjerne og hvordan man søger. 
 [ Serviceloven 2020 ]

Passiv-alkoholiker
(ikke at forveksle med en ædru-alkoholiker) er en nærtstående pårørende til en drikkende. Det kan være meget belastende at kende / holde af en misbruger, og måske endda må ‘cutte’ forbindelsen. I begyndelsen af ’00-erne startede man op med behandlingstilbud til pårørende for satspuljemidler. Lænkeambulatorierne / Novaví var med fra start.

PDF
Mange af vores materialer kan hentes, ses og printes som PDF-filer. En PDF læser er gratis og kan hentes på internettet. Husk at fjerne hak ved evt. uønskede ekstra programmer/apps før du downloader og installerer. 
 [ Download Adobe Reader ]

Professionelle
De ansatte i ambulatorierne (og andre behandlingssteder).

Pårørende 
Er man familiemedlem, ven og/eller kollega til en bruger, betragtes man som pårørende.

QR-kode
(Quick Response) er en kode, som kan aflæses af Smartphones for nem adgang til en hjemmeside eller en specifik underside. Koden er lavet som en matrix-bar-code. Den anvendes ofte til tryksager af forskellig slags. 
 [ Hent Lænkens QR-kode eller bestil en lokal QR-kode ]

Repræsentantskabet
Landsforeningens årlige generalforsamling hvor repræsentanter fra alle Lokalforeninger deltager tillige med landsforeningens bestyrelse og sekretariatet. Vores faste advokat varetager dirigent posten og sikrer korrekt afvikling. 
 [ Læs mere ]

Rådgivningsafdeling
De lokalforeninger, der ikke har samarbejde med et Novavì ambulatorium, kaldes en rådgivningsafdeling.

“Sober curious”
Eller ædru-nysgerrig, som det også kaldes, er opstået i USA. Det betyder, at man har en interesse for et liv uden særligt meget alkohol. Det betyder ikke, at man nødvendigvis holder sig helt fra alkohol. [ Se artikel ]

Uge27 og Uge42
Lænken afholder to familieferier også kaldet minitræf i juli og oktober.
[ Se Aktiviteter/Kurser for næste træf eller læs om tidligere ]

Ung Revers
Et behandlingstilbud ved Novavì til børn og unge, hvis mor eller far har et alkohol- eller stofmisbrug. Novavì har tilbud i Storkøbenhavn, Sjælland og Fyn. 
 [ Læs mere om Ung Revers ]

VBA
Forstås i Lænke-sammenhæng som Voksne Børn fra Alkoholafhængige. Lænken tilbyder gratis VBA-forløb til voksne i alderen 25-52 år. 
 [ Info

Ædru-alkoholiker
En person, med et tidligere alkoholmisbrug, som har valgt helt at fravælge alkohol resten af livet. Alkoholtrangen kan opstå af og til, så afhængigheden er der delvist stadig.