(26/12 2023) 

… Almindelige mennesker …


”…
I for­bindelse med foreningens 25-års jubilæ­um i 1978 var jeg sammen med min ko­ne inviteret til en stor fest med flere hun­drede deltagere fra alle Lænke-afdelin­ger. Min unge kone vidste ikke dengang ret meget om, hvad Lænken var for no­get, og havde måske derfor den almin­delige samfundsmæssige uvidenhed omkring mennesker med alkoholproble­mer, men da vi trådte ind i den festsmyk­kede sal med alle deltagerne, hev hun mig i ærmet og hviskede, “Jamen, det er ganske almindelige mennesker”. Jeg kunne kun svare, “Ja, netop”.
Hendes ord har jeg siden skrevet mig bag ører­ne, og forsøgt at lade følge mig i mit daglige virke i Lænken.
…”

Og den fortælling holder såmænd stadig…

Fra festskriftet 2003 Lyngby Lænkens 50års jubilæum 
Henning Mortensens bidrag til skriftet. Socialkonsulent på ambulatoriet indtil 2009.